KENNISGEVING GEGEVENSVERWERKING OP ARKEMA’S JOBS PORTAL

Om te solliciteren op vacatures op het Arkema Recruiting System, vragen wij u om u te registreren op onze Jobs Portal en uw sollicitatie te uploaden. Hieronder vindt u onze kennisgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens op Arkema’s Jobs Portal.

 

Arkema beschikt over een online systeem dat specifiek bedoeld is voor Wanneer u gebruik maakt van onze Jobs Portal betekent dat tegelijkertijd dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Uiteraard besteedt Arkema grote zorg aan de bescherming van deze gegevens.

 

Deze kennisgeving biedt u inzicht in wat we met uw specifieke persoonlijke gegevens doen wanneer u de Arkema Jobs Portal bezoekt en gebruikt om:

 • een account aan te maken (die onder meer wordt gebruikt om uw sollicitatiegegevens op te slaan) en/of
 • te solliciteren op een specifieke vacature van een bedrijfsonderdeel dat behoort tot de Arkema Group (een lijst van Arkema-onderdelen vindt u op, het betreffende bedrijfsonderdeel staat bovendien altijd in de vacature vermeld).

  Deze kennisgeving neemt de rechten en plichten die zijn uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679, ‘GDPR’) in acht.

 

I. Inleiding

1.Arkema, met als maatschappelijke zetel Rue d'Estienne d'Orves 420, 92700 Colombes in Frankrijk, en andere bedrijven van de Arkema groep verzamelen en gebruiken bepaalde persoonlijke gegevens. Arkema is ervoor verantwoordelijk dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

2.In deze kennisgeving gebruiken we de volgende definities:
Arkema’, ‘wij’ of ‘ons’ staat voor Arkema en andere bedrijven in de Arkema-groep.
Persoonlijke gegevens’ staat voor alle gegevens die betrekking hebben op een levend persoon die kan worden geïdentificeerd uit deze gegevens of uit deze gegevens in combinatie met andere informatie die in het bezit is, of mogelijkerwijs in het bezit kan komen van Arkema (of haar vertegenwoordigers of dienstverleners). Naast feitelijke informatie omvat dit iedere meningsuiting over een persoon en iedere indicatie van de bedoelingen van Arkema of een andere persoon met betrekking tot een individu.

 

II. Uw persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden

1. Algemeen

Wanneer u de Jobs Portal opent en gebruikt, zullen we bepaalde individueel identificeerbare informatie over u verwerken die u of een geautoriseerde derde (bijv. een wervingsbureau dat door u gemachtigd is om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken) aan ons verstrekt bij het aanmaken van een account, het instellen van een profiel en/of het solliciteren op een vacature op de Jobs Portal.  

Naast persoonlijke gegevens die we via de Jobs Portal verkregen hebben, kan het voorkomen dat we aanvullende persoonlijke gegevens over u verzamelen voor doeleinden die verband houden met uw profiel op de Jobs Portal of met een specifieke sollicitatie, voor zover geldende wetgeving dat toestaat of vereist.

We verzamelen dergelijke persoonlijke gegevens om u in staat te stellen om een account te creëren, een profiel aan te maken en/of te solliciteren naar een baan op de Jobs Portal, maar ook om u te informeren over nieuwe vacatures en carrièremogelijkheden.

 

2. Which Personal Data are collected?

Tijdens het aanmaken van uw account en/of sollicitatie op een vacature verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Algemene persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, stad, postcode, land;
 • De informatie op uw cv, zoals professionele ervaring, foto, opleiding, professionele certificeringen, taalvaardigheden;
 • Professionele voorkeuren die u ons via de Jobs Portal heeft meegedeeld (te weten de soorten functies waarin u geïnteresseerd bent en uw geografische mobiliteit);
 • Alle verdere persoonlijke informatie (inclusief gevoelige informatie zoals mogelijke handicaps) die u vrijwillig in uw profiel of cv zet, zonder hiertoe verplicht te zijn;
 • Uw IP-adres en browse-routes op de website.

U kunt uw profiel op elk gewenst moment bewerken of verwijderen.

Bovendien slaan we elke keer dat u uw account gebruikt, de datum en tijd waarop u inlogt op, zodat u kunt verifiëren wanneer u voor het laatst op uw account inlogde en wij u kunnen informeren over een aanstaande verwijdering van uw account wegens langdurige inactiviteit (zie artikel 8 van deze kennisgeving).

 

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een ​​account en uw profiel aan te maken in de database, voor technische ondersteuning of voor enig ander nuttig doel, zoals het vinden van vacatures die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren;
 • Om uw aanvraag via de Jobs Portal door te geven aan andere filialen van de Arkema-groep, wanneer u dit zelf heeft aangegeven;
 • -Om zichtbaar te zijn in Arkema’s database van kandidaten. Let er op dat u om van deze functie gebruik te kunnen maken, deze wel eerst dient in te schakelen. Pas dan is uw profiel zichtbaar voor de mensen die binnen Arkema verantwoordelijk zijn voor werving en selectie en kunnen zij u openstaande of toekomstige vacatures aanbieden. U kunt deze functie in de Jobs Portal op ieder gewenst moment ook weer deactiveren;
 • Geanonimiseerde statistische evaluaties;
 • Om een klacht in te dienen, te handhaven of te verdedigen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige, reglementaire of administratieve vereisten), om te voldoen aan verzoeken van rechtbanken of regelgevende instanties, of om waar nodig illegale activiteiten, vermeende fraudegevallen, situaties waarbij de veiligheid van anderen in het gedrang is of schending van Arkema’s beleid of voorwaarden te onderzoeken of te voorkomen, of om er actie tegen te ondernemen.

 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke data?

Voor de hierboven genoemde doeleinden hebben de volgende specifieke ontvangers en soorten ontvangers toegang tot uw persoonlijke gegevens:

 • Bepaalde Human Resources en management functies binnen Arkema om sollicitaties en kandidaat-informatie concernbreed te beheren;
 • Vertegenwoordigers, serviceproviders en externe consultants (bijvoorbeeld om computeronderhoud uit te voeren);
 • Overheidsinstanties, rechtbanken en regelgevende instanties, indien noodzakelijk of om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 • Andere partijen in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, detachering, overplaatsing of enige andere overdracht met betrekking tot het geheel of delen van ons bedrijf, onze activa of ons handelen.

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven op need-to-know basis. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan partijen die niet bevoegd zijn om ze te verwerken.

 

5. Op welke wettelijke basis verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u gebruikmaakt van de Jobs Portal verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens op basis van uw instemming met deze kennisgeving:

 • om uw profiel aan te maken en op te slaan, in overeenstemming met deze kennisgeving;
 • om uw profiel op uw eigen verzoek beschikbaar te stellen aan Arkema bedrijven via de Jobs Portal;
 • om u vacatures aan te bieden op basis van de informatie die u verstrekt in de Jobs Portal en uw interesses en voorkeuren.

Indien noodzakelijk verwerken we uw persoonlijke gegevens ook:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we gehouden zijn;
 • om onze rechtmatige belangen te behartigen.

 

6. Where will your Personal Data be processed?

Uw persoonlijke gegevens kunnen door de hierboven genoemde partijen wereldwijd naar een ander land dan waarin u zich bevindt worden overgedragen en verwerkt, zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Houd er rekening mee dat alle landen, ook in de EU en de EER, verschillende wetgeving kunnen hebben met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen van uw land naar een ander land, kunnen de wetten en voorschriften die uw persoonlijke gegevens beschermen in dat land verschillen van die van uw land.

Sommige ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield terwijl anderen zich bevinden in landen waarvoor de Europese Commissie adequaatheidsbesluiten heeft genomen.

In elk van deze gevallen wordt de overdracht aldus beschouwd als zijnde voorzien van een toereikend gegevensbeschermingsniveau vanuit het oogpunt van Europese gegevensbeschermingswetgeving (art. 45 AVG).

 

7. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Arkema past de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die specifiek zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Al onze werknemers en partners zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op een need-to-know basis.

 

8. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

U kunt uw account en de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt op elk gewenst moment beheren door:

 • uw hele account te verwijderen;
 • alle of een deel van de informatie in uw profiel te verwijderen;
 • een sollicitatie in te trekken.

Alle drie de opties leiden tot het verwijderen van sommige of al uw persoonlijke gegevens, behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn om de desbetreffende gegevens te bewaren.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als het nodig is om de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We zullen uw account verwijderen wanneer u langer dan twee jaar niet heeft ingelogd op uw account. In dat geval ontvangt u eerst een melding waarin u wordt geïnformeerd over de aanstaande verwijdering, zodat u de mogelijkheid heeft om dit te voorkomen.

Uw persoonlijke gegevens worden in identificeerbare vorm niet langer bewaard dan dat dit door Arkema redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor het vervullen van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt zijn óf dan dat dit bepaald is door geldende wetgeving met betrekking tot bewaringstermijnen of toegestaan is door geldende​​ wetgeving.

 

9. Wat zijn uw wettelijke rechten?

U hebt recht op een ​​kopie van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt. Wanneer u extra exemplaren wenst, kan het zijn dat we u daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten.

 

•    Recht op rectificatie:
U hebt recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de reden van verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te laten vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

•    Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten):
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen.

 

•    Recht op beperkte verwerking:
U hebt het recht om een beperkte verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. In dit geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze door ons alleen voor bepaalde doeleinden verwerkt worden.

 

•    Recht op gegevensoverdracht:
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om die persoonlijke gegevens zonder enige belemmering van onze kant door te geven aan iemand anders.

 

•    Recht om bezwaar te maken:
U hebt te allen tijde het recht om wegens persoonlijke redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Ook kunnen wij verplicht worden om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Wanneer u uw recht om bezwaar te maken uitoefent, zullen wij stoppen met de verwerking van persoonlijke gegevens waartegen u bezwaar maakt. Gebruikmaken van dit recht is kosteloos.
Het kan voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van uw recht op bezwaar, met name als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is in aanloop naar het afsluiten van een overeenkomst of om een ​​reeds gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Houdt u er rekening mee dat bovengenoemde rechten mogelijk beperkt zijn onder geldende nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan dataprotection@arkema.com.

In geval van een klacht kunt u deze ook indienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waarin u woonachtig bent of waarin de vermeende inbreuk op de AVG plaatsvindt.

 

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze Kennisgeving of over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van de Jobs Portal, kunt u contact opnemen met de referent voor gegevensbescherming van de Arkema Group via e-mail op dataprotection@arkema.com of per post op het volgende adres:

Arkema
Legal Department
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes – France

 

11. Cookies

In de Jobs Portal kunnen we gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in ons cookiebeleid dat toegankelijk is via de volgende link: [Cookiebeleid].

 

Arkema - laatste update september 2019