Przetwarzanie danych dla portalu pracy Arkema

Aby ubiegać się o oferty pracy w Systemie Rekrutacyjnym Arkema, prosimy o zarejestrowanie się na naszym Portalu Pracy i przesłanie aplikacji. Poniżej znajduje się nasza informacja o ochronie danych osobowych w Portalu pracy Arkema.
Arkema oferuje internetowy system rekrutacji. Korzystanie z Portalu z ofertami pracy wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych („Dane osobowe”). Arkema zwróci szczególną uwagę na ochronę Twoich danych osobowych podczas korzystania z Portalu pracy.

Niniejsza nota informacyjna („Powiadomienie”) zawiera informacje na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem danych w odniesieniu do niektórych Twoich danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do Portalu Arkema Jobs i korzystania z niego w celu:

Utwórz konto w Portalu z ofertami pracy, między innymi do przechowywania danych aplikacji i / lub
Aplikuj na konkretną ofertę pracy podmiotu należącego do Grupy Arkema - listę podmiotów Arkema znajdziesz tutaj, natomiast właściwy podmiot wskazany jest w ramach oferty pracy.
Powiadomienie uwzględnia prawa i obowiązki określone w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679, „RODO”).

I. Wstęp
1. Arkema z siedzibą pod adresem 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes, Francja i inne spółki z grupy Arkema zbierają i wykorzystują określone Dane Osobowe. Arkema odpowiada za zapewnienie, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

2. W niniejszych Informacjach używamy następujących definicji:
- „Arkema”, „my” lub „nas” oznacza Arkema i inne firmy z grupy Arkema.

- „Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych lub na podstawie tych danych i innych informacji, które są w posiadaniu lub mogą wejść w posiadanie Arkema (lub jej przedstawicieli lub usługodawcami). Oprócz informacji faktycznych obejmuje wszelkie wyrażenia opinii o osobie i wszelkie wskazania zamiarów Arkema lub jakiejkolwiek innej osoby w stosunku do osoby.

II. Twoje dane osobowe i cele przetwarzania


1. Ogólne


Będziemy przetwarzać pewne informacje umożliwiające indywidualną identyfikację użytkownika, gdy uzyskujesz dostęp do Portalu z ofertami pracy i korzystasz z niego podczas tworzenia konta, zakładania profilu i / lub ubiegania się o pracę w Portalu z ofertami pracy („Dane osobowe”), w tym takie Dane osobowe otrzymane od Ciebie lub upoważnionych stron trzecich (np. Zatwierdzonych agencji rekrutacyjnych, które upoważniłeś do przesłania nam swoich danych osobowych).

Oprócz Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu z ofertami pracy, możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe o Tobie w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo, do celów związanych z Twoim profilem na Portalu z ofertami pracy lub w celu złożenia podania o pracę.

Gromadzimy takie Dane Osobowe, aby umożliwić Ci utworzenie konta, założenie profilu i / lub ubieganie się o pracę w Portalu z ofertami pracy, a także informowanie Cię o powiadomieniach o nowych ofertach pracy i przesyłaniu informacji o możliwościach kariery.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone?


Tworząc konto i / lub aplikując na ofertę pracy zbieramy następujące Dane Osobowe:

Twoje dane logowania: nazwa użytkownika i hasło;
Twoje ogólne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, miasto, kod pocztowy, kraj;
Informacje podane w CV, takie jak doświadczenie zawodowe, zdjęcie, wykształcenie, certyfikaty zawodowe, znajomość języków;
Preferencje zawodowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem Portalu z ofertami pracy (czyli rodzaje prac, którymi jesteś zainteresowany, mobilność geograficzna);
Wszelkie inne dane osobowe (w tym informacje wrażliwe, takie jak możliwe niepełnosprawności), które zdecydujesz się dobrowolnie wprowadzić w swoim profilu lub zamieścić w swoim CV bez obowiązku;
Twój adres IP i trasy przeglądania w serwisie.
Możesz edytować lub usunąć swój profil w dowolnym momencie.

Ponadto za każdym razem, gdy korzystasz ze swojego konta, przechowujemy datę i godzinę Twojego logowania, aby umożliwić Ci zweryfikowanie, kiedy byłeś ostatnio zalogowany na swoje konto oraz aby umożliwic nam powiadomienie Cię o oczekującym usunięciu Twojego konta z powodu długiego czasu bezczynności (zob. art. 8 obwieszczenia).

3. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?


Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

Aby utworzyć konto i profil w bazie danych, w celu uzyskania pomocy technicznej lub w jakimkolwiek innym użytecznym celu, takim jak identyfikacja możliwości, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami i preferencjami;
Aby przesłać Twoją aplikację do różnych podmiotów stowarzyszonych grupy Arkema, zgodnie z Twoimi instrukcjami, za pośrednictwem Portalu pracy;
Abyś był widoczny w bazie kandydatów Arkema. Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, musisz ją najpierw włączyć. Tylko wtedy osoby odpowiedzialne za rekrutację w Arkema zobaczą Twój profil i zaoferują Ci możliwości zatrudnienia w przypadku aktualnego lub przyszłego wakatu. Będziesz mógł ponownie dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem Portalu z ofertami pracy;
Tworzenia anonimowych statystyk (abyśmy mogli np. ocenić liczbę kandydatów, którzy złożyli podanie o daną ofertę, bez dokładnej analizy zgłoszeń);
Aby ustalić, wyegzekwować lub bronić się przed złożeniem skargi i wypełnić zobowiązania prawne (takie jak wymogi księgowe, regulacyjne i administracyjne), zastosować się do żądań sądów lub organów regulacyjnych lub, w razie potrzeby, w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań , w przypadkach podejrzenia oszustwa, sytuacji obejmujących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa innych osób lub naruszenie polityk lub warunków Arkema.

4. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?


W celach wymienionych powyżej do Państwa Danych Osobowych będą mieli dostęp następujący odbiorcy i kategorie odbiorców:

Zasoby ludzkie i funkcje zarządcze w Arkema w celu administrowania aplikacjami i informacjami o kandydatach na poziomie całej grupy;
Agenci, usługodawcy i konsultanci zewnętrzni (na przykład w celu konserwacji komputera lub zapewnienia wsparcia w zakresie zasobów ludzkich);
Organy rządowe, sądy i organy regulacyjne, gdy jest to konieczne, oraz w celu przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;
Inne strony w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub jakichkolwiek innych postanowień związanych z całością lub częścią naszej działalności, naszymi aktywami lub naszymi działaniami.
Twoje Dane Osobowe będą udostępniane wyłącznie na zasadzie „niezbędnej wiedzy”. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych stronom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.

5. Na jakiej podstawie prawnej zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?


W związku z korzystaniem z Portalu z ofertami pracy będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody na niniejsze Powiadomienie:

Aby utworzyć i przechowywać Twój profil, zgodnie z niniejszą Informacją;
Aby udostępnić Twój profil firmom Arkema, na Twoje żądanie,
za pośrednictwem Portalu pracy;
Aby oferować Ci oferty pracy w związku z informacjami, które podajesz w Portalu z ofertami pracy oraz zainteresowaniami i preferencjami
W razie potrzeby możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy będzie to konieczne:

Aby spełnić obowiązek prawny, któremu podlegamy;
W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów.

6. Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza kraj, w którym się znajdujesz, i przetwarzane na całym świecie, zarówno wewnątrz, jak i poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przez wskazane powyżej strony.

Należy pamiętać, że we wszystkich krajach, nawet w UE i EOG, obowiązują różne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Kiedy Twoje Dane Osobowe są przesyłane z Twojego kraju do innego kraju, przepisy ustawowe i wykonawcze, które chronią Twoje Dane Osobowe w kraju, do którego są przekazywane Twoje dane, mogą różnić się od Twoich.

Niektórzy odbiorcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) posiadają certyfikaty UE-USA, Tarcza Prywatności i inne znajdujące się w krajach, dla których Komisja Europejska wydała decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony.

W każdym przypadku przekazanie jest tym samym uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych (art. 45 RODO).

7. Jak chronimy Twoje dane osobowe?


Arkema wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie zasady „niezbędnej wiedzy”.

8. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?


W każdej chwili możesz zarządzać swoim kontem i Danymi Osobowymi, które nam przekazałeś:

Usunięcie całego konta
Usunięcie wszystkich lub wybranych informacji z Twojego profilu
Wycofanie wniosku
Wszystkie trzy opcje spowodują usunięcie części lub wszystkich Twoich danych osobowych, z wyjątkiem zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania odpowiednich danych.

Zobowiązujemy się do przechowywania Twoich Danych Osobowych tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów dla których zostały zebrane, oraz do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Twoje konto zostanie usunięte, jeśli nie logujesz się na swoje konto dłużej niż dwa lata. W takim przypadku otrzymasz osobne powiadomienie informujące o zbliżającym się usunięciu, abyś miał możliwość zapobiegnięcia usunięciu Twojego profilu.

Twoje Dane Osobowe nie będą przechowywane w formie, która pozwala na Twoją identyfikację dłużej niż jest to uzasadnione przez Arkema za niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, lub będą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresów przechowywania danych.

9. Jakie masz prawa ustawowe?


Na warunkach określonych przez obowiązujące prawo (tj. RODO) przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu:
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, do żądania dostępu do Danych Osobowych. Informacje dostępowe obejmują między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione.
Masz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych Danych Osobowych. Za dodatkowe kopie, o które poprosisz, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Prawo do sprostowania:
Masz prawo do żądania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. W zależności od celów przetwarzania przysługuje Ci prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym):
Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane tylko w określonych celach.
Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
Prawo do sprzeciwu:
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu i skorzystasz z tego prawa, Twoje Dane Osobowe nie będą przez nas już przetwarzane w takich celach. Skorzystanie z tego prawa nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Takie prawo do sprzeciwu może nie przysługiwać w szczególności, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do wykonania już zawartej umowy.
Należy pamiętać, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone zgodnie z obowiązującym krajowym prawem o ochronie danych.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw osoby, której dane dotyczą, zgłoś swoje żądanie do odpowiedniego działu ochrony danych pod adresem: dataprotection@arkema.com.
W przypadku reklamacji przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub domniemanego naruszenia RODO.


10. Jak możesz się z nami skontaktować?


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w związku z korzystaniem z Portalu z ofertami pracy, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych Grupy Arkema pod adresem e-mail: dataprotection@arkema.com lub pocztą pod następującym adresem:
Arkema
Legal Department
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes – France


11. Cookies


Możemy używać plików cookie lub podobnych technologii w Portalu z ofertami pracy, jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w polityce plików cookie dostępnej pod poniższym linkiem.

Arkema - ostatnia aktualizacja wrzesień 2019