Databehandling til Arkemas jobportal

For at ansøge om jobtilbud i Arkemas rekrutteringssystem beder vi dig om at registrere dig på vores jobportal og uploade din ansøgning. Nedenfor finder du vores informationsmeddelelse om beskyttelse af personlige data på Arkemas Jobportal.
Arkema tilbyder et online system dedikeret til rekruttering. Brugen af ​​Jobportalen involverer behandling af dine personoplysninger ("Persondata"). Arkema vil være særligt opmærksom på beskyttelsen af ​​dine personlige data, mens du bruger Jobportalen.

Denne informationsmeddelelse ("Meddelelse") vil give dig information om vores databehandlingsaktiviteter vedrørende visse personlige data om dig, når du tilgår og bruger Arkemas Jobportal til:

At oprette en konto i Jobportalen, der blandt andet bruges til at gemme dine ansøgningsdata og/eller at ansøge om et specifikt jobtilbud for en enhed, der tilhører Arkema-koncernen. En liste over Arkema-enhederne kan findes her, mens den relevante enhed er angivet i et specifikt jobtilbud.
Meddelelsen tager højde for de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i EU's generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679, "GDPR").

I. Præambel
1. Arkema, med kontor på 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes, Frankrig, og andre virksomheder i Arkema-gruppen, indsamler og bruger visse personlige data. Arkema er ansvarlig for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med love og regler om databeskyttelse.

2. Vi bruger følgende definitioner i disse meddelelser:
- "Arkema", "vi" eller "os", betyder Arkema og andre virksomheder i Arkema-koncernen.

- "Personlige data" betyder alle data, der vedrører et levende individ, som kan identificeres ud fra disse data eller fra disse data og andre oplysninger, som er i Arkemas besiddelse eller som Arkema, (eller dets repræsentanter) eller tjenesteudbydere), sandsynligvis vil komme i besiddelse af. Ud over faktuelle oplysninger omfatter den enhver mening fra en person og enhver indikation af Arkemas eller enhver anden persons intentioner med hensyn til en person.

II. Dine personoplysninger og behandlingsformål
1. Generelt
Vi behandler visse individuelt identificerbare oplysninger om dig, når du får adgang til og bruger Jobportalen, som du giver os, når du opretter en konto, opretter en profil og/eller ansøger om et job på Jobportalen. ("Personoplysninger"), herunder sådanne personoplysninger modtaget fra dig eller autoriserede tredjeparter (f.eks. godkendte rekrutteringsbureauer, som du har godkendt til at indsende dine personoplysninger til os).

Ud over persondata indsamlet via jobportalen kan vi indsamle yderligere persondata om dig i det omfang det er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, til formål forbundet med din profil på jobportalen eller en specifik ansøgning om et job.

Vi indsamler sådanne personoplysninger for at gøre det muligt for dig at oprette en konto, oprette en profil og/eller ansøge om et job på jobportalen samt for at informere dig om nye jobopslag og sende information om karrieremuligheder.

2. Hvilke personoplysninger indsamles?
Mens vi opretter din konto og/eller ansøger om et jobtilbud, indsamler vi følgende personoplysninger:

Dine loginoplysninger: brugernavn og adgangskode;
Dine generelle personlige oplysninger, såsom fornavn, efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, by, postnummer, land;
Oplysningerne på dit CV, såsom erhvervserfaring, foto, uddannelse, professionelle certificeringer, sprogkundskaber;
De faglige præferencer, som du giver os via jobportalen (det vil sige de typer job, du er interesseret i, geografisk mobilitet);
Alle andre personlige oplysninger (herunder følsomme oplysninger, såsom mulige handicap), som du beslutter at indtaste frivilligt på din profil, eller inkludere i dit CV uden at være forpligtet til det;
Din IP-adresse og browsing-ruter på hjemmesiden.
Du kan til enhver tid redigere eller slette din profil.

Hver gang du bruger din konto, gemmer vi desuden dato og klokkeslæt for dit login for at give dig mulighed for at bekræfte, hvornår du sidst var logget ind på din konto, og for at give os mulighed for at give dig besked om en afventende sletning af din konto på grund af langtids inaktivitet (Se artikel 8 i meddelelsen).

3. Hvad er formålene med behandlingen af ​​dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At oprette en konto og din profil i databasen, til teknisk support eller til ethvert andet nyttigt formål, såsom at identificere muligheder, der stemmer overens med dine interesser og præferencer;
At indsende din ansøgning til forskellige tilknyttede selskaber i Arkema-gruppen, i henhold til dine instruktioner, via Jobportalen;
At være synlig i Arkemas kandidatdatabase. Bemærk venligst, at hvis du vil bruge denne funktion, skal du først aktivere den. Først da vil de rekrutteringsansvarlige i Arkema se din profil og tilbyde dig jobmuligheder i tilfælde af en nuværende eller fremtidig ledig stilling. Du vil til enhver tid kunne deaktivere denne funktion igen via Jobportalen;
At lave anonymiseret statistik (så vi kan evaluere f.eks. antallet af kandidater, der har søgt om et bestemt tilbud, uden at analysere ansøgningerne præcist);
At etablere, håndhæve eller forsvare mod indgivelse af en klage og at opfylde juridiske forpligtelser (såsom regnskabsmæssige, regulatoriske og administrative krav), at efterkomme anmodninger fra domstole eller tilsynsorganer, eller, hvor det er nødvendigt at undersøge, forhindre eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige aktiviteter , i tilfælde af mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod andres sikkerhed eller overtrædelse af Arkemas politikker eller betingelser.


4. Hvem er modtagerne af dine personlige data?
Til de ovenfor nævnte formål vil følgende modtagere og kategorier af modtagere have adgang til dine personlige data:

HR og styring af funktioner i Arkema til at administrere ansøgninger og kandidatoplysninger på koncernniveau;
Til agenter, tjenesteudbydere og tredjepartskonsulenter (for eksempel til at udføre computervedligeholdelse eller yde support i forbindelse med HR);
Til statslige myndigheder, domstole og tilsynsmyndigheder, når det er nødvendigt, og for at overholde gældende love og regler; 
Til enhver anden part i tilfælde af omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller enhver anden bestemmelse relateret til hele eller dele af vores forretning, vores aktiver eller vores handlinger.
Dine personoplysninger vil kun blive delt på "need-to-know"-basis. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til parter, der ikke er autoriseret til at behandle dem.

5. På hvilket retsgrundlag indsamler, behandler og bruger vi dine personoplysninger?
I forbindelse med brugen af Jobportalen indsamler, behandler og bruger vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke til denne meddelelse:


For at oprette og gemme din profil i overensstemmelse med denne meddelelse;
At gøre din profil tilgængelig for Arkemas virksomheder, på din anmodning, via jobportalen;
At tilbyde dig jobtilbud i forbindelse med de oplysninger, du giver i Jobportalen og dine interesser og præferencer.
Hvis det er nødvendigt, kan vi også være nødt til at behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt:

For at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt;
Til bevarelse af vores legitime interesser.

6. Hvor vil dine personoplysninger blive behandlet?
Dine personoplysninger kan overføres uden for det land, du befinder dig i, og behandles over hele verden, både inden for og uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), af de parter, der er angivet ovenfor.

Bemærk, at alle lande, selv dem i EU og EØS, har forskellige love vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Når dine personoplysninger overføres fra dit land til et andet land, kan de love og regler, der beskytter dine personoplysninger i det land, som dine oplysninger overføres til, være forskellige fra dit lands.

Nogle modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") er certificeret under EU's og USA's værn om privatlivets fred, og andre er placeret i lande, for hvilke Europa-Kommissionen har udstedt afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

I hvert tilfælde anerkendes overførslen derved som et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ud fra et europæisk databeskyttelsesretligt perspektiv (art. 45 GDPR).

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Arkema implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang. Alle vores medarbejdere og partnere er bundet af fortrolighed og kan kun behandle dine personoplysninger ud fra et "need to know"-princip.


8. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?
Du kan til enhver tid administrere din konto og de personoplysninger, du har givet os, ved at:

Slette hele din konto.
Slette alle eller udvalgte oplysninger i din profil.
Tilbagetrække en ansøgning.
Alle tre muligheder vil føre til sletning af nogle eller alle dine personlige data, undtagen i det omfang vi er forpligtet ved lov til at opbevare de respektive data.

Vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, og for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Vi sletter din konto, hvis du ikke har logget ind på den i mere end to år. I så fald vil du modtage en separat meddelelse, der informerer dig om den kommende sletning for at give dig mulighed for at forhindre sletning af din profil.

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret i en form, der giver dig mulighed for at blive identificeret i længere tid, end Arkema med rimelighed anser for nødvendigt for at opnå de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller som det er fastlagt i gældende lovgivning vedrørende dataopbevaringsperioder eller som tilladt i henhold til gældende lovgivning.

9. Hvad er dine lovbestemte rettigheder?
Under de betingelser, der er fastsat i gældende lovgivning (dvs. GDPR), har du følgende rettigheder:

Ret til adgang:
Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles, og, hvor det er tilfældet, at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsoplysningerne omfatter bl.a. formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til.
Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.
Ret til berigtigelse: 
Du har ret til at få os til at rette unøjagtige personoplysninger om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at give en supplerende erklæring.
Ret til sletning (ret til at blive glemt): 
Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger.
Ret til begrænsning af behandling: 
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive data blive markeret og må kun behandles af os til bestemte formål.
Ret til dataportabilitet: 
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden enhed uden hindring fra os.
Ret til indsigelse:
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi kan blive pålagt ikke længere at behandle dine personoplysninger. Hvis du har ret til at gøre indsigelse, og du udøver denne ret, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os. Udøvelse af denne ret vil ikke medføre nogen omkostninger.

En sådan ret til indsigelse eksisterer muligvis ikke, især hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt eller for at udføre en allerede indgået kontrakt.

Bemærk, at ovennævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til gældende national databeskyttelseslovgivning.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, bedes du rette din anmodning til databeskyttelses-henvisningen på dataprotection@arkema.com.
I tilfælde af klager har du også ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller påstået overtrædelse af GDPR.


10. Hvordan kan du kontakte os?
Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse eller om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med brugen af jobportalen, kan du kontakte Arkema-koncernens databeskyttelseshenvisning via e-mail på dataprotection@arkema.com eller pr. post på følgende adresse:

Arkema
Legal Department
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes – France

11. Cookies
Vi kan bruge cookies eller lignende teknologier på Jobportalen, som forklaret mere detaljeret i cookiepolitikken, der er tilgængelig via følgende link.

Arkema – sidste opdatering sept. 2019