Databehandling för Arkemas jobbportal


För att ansöka om jobberbjudanden i Arkemas rekryteringssystem ber vi dig att registrera dig på vår jobbportal och ladda upp din ansökan. Nedan hittar du vårt informationsmeddelande om skydd av personuppgifter på Arkemas jobbportal.
Arkema erbjuder ett onlinesystem dedikerat till rekrytering. Användningen av jobbportalen innebär behandling av dina personuppgifter ("Personuppgifter"). Arkema kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt skyddet av dina personuppgifter när du använder jobbportalen.
Detta informationsmeddelande ("Meddelande") kommer att förse dig med information om våra databehandlingsaktiviteter med avseende på vissa personuppgifter om dig när du ansluter och använder Arkema Jobs Portal för att:
Skapa ett konto i jobbportalen som bland annat används för att lagra dina ansökningsdata och/eller
Ansöket till ett specifikt jobberbjudande för en enhet som tillhör Arkema Group – en lista över Arkema-enheterna finns här, medan den relevanta enheten anges i ett specifikt jobberbjudande.
Meddelandet tar hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679, "GDPR").

I. Ingress
1. Arkema med sitt registrerade kontor på 420 rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes, Frankrike, och andra företag i Arkema-gruppen samlar in och använder vissa personuppgifter. Arkema ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagar och förordningar.

2. Vi använder följande definitioner i dessa meddelanden:
- "Arkema", "vi" eller "oss" betyder Arkema och andra företag i Arkema-gruppen.
- "Personuppgifter" avser alla uppgifter som relaterar till en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter eller från dessa uppgifter och annan information som är, eller sannolikt kommer i besittning av, Arkema (eller dess företrädare eller tjänsteleverantörer). Utöver faktainformation inkluderar den alla åsikter om en individ och varje indikation på Arkemas eller någon annan persons avsikter med avseende på en individ.

II. Dina personuppgifter och behandlingsändamål
1. Allmänt
Vi kommer att behandla viss individuellt identifierbar information om dig när du går in på och använder jobbportalen som du ger oss när du skapar ett konto, skapar en profil och/eller ansöker om ett jobb på jobbportalen (”Personuppgifter”) inklusive sådana personuppgifter som erhållits från dig eller auktoriserade tredje parter (t.ex. godkända rekryteringsbyråer som du godkänt för att lämna in dina personuppgifter till oss).
Utöver personuppgifter som samlas in via jobbportalen kan vi samla in ytterligare personuppgifter om dig i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag, för ändamål som är kopplade till din profil på jobbportalen eller en specifik ansökan om ett jobb.
Vi samlar in sådana personuppgifter för att göra det möjligt för dig att skapa ett konto, skapa en profil och/eller ansöka om ett jobb på jobbportalen samt för att informera dig om nya jobbmeddelanden och skicka information om karriärmöjligheter.

2. Vilka personuppgifter samlas in?
När du skapar ditt konto och/eller ansöker om ett jobberbjudande kommer vi att samla in följande personuppgifter:
Din inloggningsinformation: användarnamn och lösenord;
Din allmänna personliga information, såsom förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, stad, postnummer, land;
Informationen som finns på ditt CV, såsom yrkeserfarenhet, foto, utbildning, professionella certifieringar, språkkunskaper;
De professionella preferenser som du ger oss via jobbportalen (det vill säga de typer av jobb som du är intresserad av, geografisk rörlighet);
All annan personlig information (inklusive känslig information, såsom eventuella funktionsnedsättningar) som du bestämmer dig för att ange frivilligt på din profil, eller inkludera i ditt CV utan att vara förpliktigad;
Din IP-adress och surfvägar på webbplatsen.
Du kan redigera eller ta bort din profil när som helst.
Varje gång du använder ditt konto lagrar vi dessutom datum och tid för din inloggning för att du ska kunna verifiera när du senast var inloggad på ditt konto och för att vi ska kunna meddela dig om en väntande radering av ditt konto på grund av lång tids inaktivitet (Se artikel 8 i tillkännagivandet).

3. Vilka är syftena med behandlingen av dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
För att skapa ett konto och din profil i databasen, för teknisk support eller för något annat användbart ändamål, såsom att identifiera möjligheter som passar dina intressen och preferenser;
För att skicka in din ansökan till olika dotterbolag till Arkema-gruppen, enligt dina instruktioner, via jobbportalen;
Att synas i Arkemas kandidatdatabas. Observera att om du vill använda den här funktionen måste du först aktivera den. Först då kommer rekryteringsansvariga inom Arkema att se din profil och erbjuda dig jobbmöjligheter vid en aktuell eller framtida ledig tjänst. Du kommer att kunna avaktivera den här funktionen igen, när som helst, via jobbportalen;
Att skapa anonymiserad statistik (så att vi till exempel kan utvärdera antalet kandidater som har ansökt om ett visst jobberbjudande, utan att analysera ansökningarna noggrant);
Att upprätta, genomdriva eller försvara sig mot att lämna in ett klagomål och att uppfylla rättsliga skyldigheter (såsom redovisnings-, reglerings- och administrativa krav), att följa förfrågningar från domstolar eller tillsynsorgan, eller, när det är nödvändigt att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet , i fall av misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot andras säkerhet eller brott mot Arkemas policyer eller villkor.
 
4. Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?
För de ändamål som nämns ovan kommer följande mottagare och kategorier av mottagare att ha tillgång till dina personuppgifter:
Personal och ledningsfunktioner inom Arkema för att administrera ansökningar och kandidatinformation på koncernnivå;
Till agenter, tjänsteleverantörer och tredjepartskonsulter (till exempel för att utföra datorunderhåll eller ge support i samband med mänskliga resurser);
Till statliga myndigheter, domstolar och tillsynsmyndigheter, vid behov och för att följa tillämpliga lagar och förordningar;
Till någon annan part, i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller någon annan bestämmelse relaterad till hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra handlingar.
Dina personuppgifter kommer endast att delas på en "need-to-know"-basis. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter som inte är behöriga att behandla dem.

5. På vilken rättslig grund samlar vi in, behandlar och använder dina personuppgifter?
I samband med användningen av jobbportalen kommer vi att samla in, behandla och använda dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke till detta meddelande:
För att skapa och lagra din profil, i enlighet med detta meddelande;
För att göra din profil tillgänglig för Arkemas företag, på din begäran, via jobbportalen;
Att erbjuda dig jobberbjudanden i samband med den information du lämnar i jobbportalen och dina intressen och preferenser.
Vid behov kan vi också behöva behandla dina personuppgifter:

För att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för;
För att bevara våra legitima intressen.
 
6. Var kommer dina personuppgifter att behandlas?
Dina personuppgifter kan överföras utanför det land du befinner dig i och behandlas över hela världen, både inom och utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), av de parter som anges ovan.
Observera att alla länder, även de inom EU och EES, har olika lagar gällande skydd av personuppgifter. När dina personuppgifter överförs från ditt land till ett annat land, kan de lagar och förordningar som skyddar dina personuppgifter i det land till vilket din information överförs skilja sig från ditt lands.
Vissa mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield och andra finns i länder för vilka EU-kommissionen har utfärdat adekvata beslut.
I varje enskilt fall anses överföringen därmed ge en adekvat nivå av dataskydd ur ett europeiskt dataskyddslagstiftningsperspektiv (Art. 45 GDPR).

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Arkema implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Alla våra anställda och samarbetspartners är bundna av konfidentialitet och kan endast behandla dina personuppgifter enligt principen "need to know".

8. Hur länge kommer dina personuppgifter att sparas?
Du kan när som helst hantera ditt konto och de personuppgifter du har försett oss med genom att:
Radera hela ditt konto
Ta bort all eller vald information i din profil
Återkalla en ansökan
Alla tre alternativen kommer att leda till radering av vissa eller alla dina personuppgifter, förutom i den utsträckning vi enligt lag är skyldiga att behålla respektive data.
Vi förbinder oss att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vi kommer att radera ditt konto om du inte har loggat in på ditt konto på mer än två år. I sådana fall kommer du att få ett separat meddelande som informerar dig om den kommande raderingen för att ge dig möjlighet att förhindra radering av din profil.
Dina personuppgifter kommer inte att förvaras i en form som gör att du kan identifieras längre än vad som rimligen anses nödvändigt av Arkema för att uppnå de syften för vilka de samlades in eller behandlades eller som det är fastställt i tillämplig lag relaterade till datalagrings perioder eller enligt tillämpliga lagar.

9. Vilka är dina lagstadgade rättigheter?
Under de villkor som anges under tillämplig lag (d.v.s. GDPR) har du följande rättigheter:
Rätt till tillgång:
Du har rätt att få en bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och, i så fall, att begära tillgång till personuppgifterna. Åtkomstinformationen inkluderar bland annat ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att av oss få rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig. Beroende på syftet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

Rätt till radering (rätt att bli glömd):
Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen:
Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer respektive data att markeras och får endast behandlas av oss för vissa ändamål.

Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan enhet utan hinder från oss.
Rätt att invända:
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din speciella situation och vi kan krävas att inte längre behandla dina personuppgifter. Om du har rätt att göra invändningar och du utövar denna rätt, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss. Att utöva denna rätt kommer inte att medföra några kostnader.
En sådan rätt att invända kanske inte existerar, i synnerhet om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås eller för att fullgöra ett redan ingått avtal.
Observera att de ovan nämnda rättigheterna kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.
Om du vill utöva dina registrerade rättigheter, vänligen rikta din begäran till dataskyddsreferenses på dataprotection@arkema.com.
Vid klagomål har du också rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist eller påstådd överträdelse av GDPR.

10. Hur kan du kontakta oss?
Om du har några frågor om detta meddelande eller om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av jobbportalen kan du kontakta Arkema Groups dataskyddsreferens via e-post på dataprotection@arkema.com, eller via post, på följande adress:

Arkema
Juridiska avdelning
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes – Frankrike

11. Cookies
Vi kan använda cookies eller liknande teknologier på jobbportalen, vilket förklaras mer i detalj i cookiepolicyn som är tillgänglig via följande länk.

Arkema – senaste uppdatering sept. 2019